Έτοιμοι Σοβάδες

Έτοιμοι Σοβάδες


Σοβάς πεταχτός

Ο πεταχτός σοβάς είναι κατάλληλος για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βασικό σοβά ή το σοβά μιας στρώσης.

Σοβάς βασικής στρώσης – χοντρός σοβάς
Ο χοντρός σοβάς είναι κατάλληλος για το λάσπωμα (γέμισμα και επιπέδωση) της τοιχοποιίας πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή διακοσμητικής στρώσης.

Λευκός μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης
Ο λευκός σοβάς τελικής στρώσης είναι κατάλληλος για φινίρισμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά.

Λευκός μαρμαροσοβάς μιας στρώσης
Ο λευκός σοβάς μιας στρώσης είναι κατάλληλος για σοβάτισμα απευθείας πάνω από τον πεταχτό σοβά.

Λευκός επισκευαστικός σοβάς
Ο λευκός επισκευαστικός ταχύπηκτος σοβάς είναι κατάλληλος για επισκευές.

Λευκός ινοπλισμένος επισκευαστικός σοβάς
Ο λευκός επισκευαστικός ινοπλισμένος ταχύπηκτος σοβάς είναι κατάλληλος για απαιτητικές επισκευές. Έχει πολύ καλές αντοχές και πάρα πολύ καλή συμπεριφορά σε επισκευές με ιδιαίτερες απαιτήσεις.